Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES 
AANVANGSDATUM: ofwel de datum waarop Merkbaar kennis neemt van de aanvaarding van de offerte door de klant ofwel de datum waarop de uitvoering van de opdracht een aanvang neemt;
OFFERTE: het document en zijn eventuele bijlagen waarin de diensten die Merkbaar aanbiedt aan de klant worden beschreven, alsook de financiële en eventuele van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden waaraan de diensten zullen worden verstrekt.
KLANT: de fysieke of rechtspersoon waarvoor de diensten werden geleverd en in voorkomend geval als dusdanig in de offerte staat vermeld; 
OPDRACHT: het geheel van diensten aangeboden door Merkbaar zoals omschreven in de door de klant aanvaarde offerte. Bij afwezigheid van een offerte is de opdracht het geheel van diensten aangeboden door Merkbaar op vraag van de klant. Merkbaar, met zetel te 8000 Brugge, Baron Joseph Ryelandtstraat 7, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0732.951.992. 

2. TOEPASSINGSGEBIED 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die door Merkbaar wordt uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken in de offerte. 
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant. 
2.3 Ieder begin van uitvoering van een opdracht, zonder enig voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar, geldt eveneens als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 

3. PRIJS 
3.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn de prijzen vermeld op de offerte vast en niet aanpasbaar. 
3.2 Behoudens waar uitdrukkelijk anders aangegeven in de offerte, worden alle opgegeven bedragen geacht te zijn gesteld exclusief Belastingen over de Toegevoegde Waarde (BTW) overeenkomstig de wettelijke tarieven. 
3.3 De prijzen in de offerte zijn ramingen tenzij anders bepaald. 

4. BETALINGSMODALITEITEN 
4.1 De facturen zijn netto contant betaalbaar op de vervaldag, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij aanvaarding van de offerte door de klant of bij aanvang van de uitvoering van de opdracht zal Merkbaar een voorschot factuur van maximaal 30% van de in de offerte vermelde prijs mogen uitsturen. 
4.2 Bij gebreke aan betaling uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling jaar een verwijlintrest van 10% per jaar verschuldigd zijn. Alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het volledige factuurbedrag met een minimum van 75 EUR en onverminderd het recht van de Merkbaar om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere geleden schade. De door Merkbaar gemaakte inningskosten ten einde betaling te bekomen van de onbetaald gebleven facturen zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en zullen afzonderlijk worden aangerekend. 
4.3 De laattijdige betaling van één factuur maakt de andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. 
4.4. Bij niet of laattijdige betaling houdt de Merkbaar zich het recht voor om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is. 

5. UITVOERING OPDRACHT 
5.1 Merkbaar zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. 
5.2 Merkbaar gaat met betrekking tot het beoogde resultaat van de opdracht enkel een middelen verbintenis aan en stelt geen gegarandeerd resultaat in het vooruitzicht. 
5.3 Merkbaar bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. 
5.4 Merkbaar heeft het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden. 

6. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST 
6.1 De offerte die wordt opgemaakt en uitgestuurd is geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de dagtekening ervan. De overeenkomst tussen Merkbaar en de klant komt tot stand door de ondertekening en/of de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte door de klant aan Merkbaar. Indien geen offerte werd opgemaakt komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik van het begin van uitvoering van de opdracht. 
6.2 De overeenkomst loopt van de aanvangsdatum tot en met het moment van de aanvaarding van de resultaten van de opdracht of factuur door de klant, zoals omschreven in artikel 9. 
6.3 De partijen verbinden zich ertoe om elke gebeurtenis of omstandigheid die gevolgen kan hebben op de zorgvuldige uitvoering van de opdracht aan de andere partij te melden. Indien een partij zich in deze situatie bevindt, zal hij de andere partij binnen de vijf (5) werkdagen op de hoogte brengen van de aard van deze onvoorzienbare en buiten zijn wil ontstane situatie, en zal de uitvoering van de overeenkomst worden geschorst. Indien de schorsing langer duurt dan twintig (20) werkdagen, dan zullen de partijen overleg plegen met het oog op de passende amendering of beëindiging van de overeenkomst. 
6.4 Na de beëindiging van deze overeenkomst blijven de bepalingen die uit hun aard de beëindiging overleven onverminderd van kracht. De beëindiging of het einde van deze overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en plichten van de partijen ontstaan vóór de beëindiging of het einde van de overeenkomst. 

7. GEGEVENS EN INFORMATIE 
7.1 Merkbaar is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de klant alle door Merkbaar verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Merkbaar gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de klant de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de klant. 
7.2 De klant is gehouden Merkbaar onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 
7.3 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Merkbaar verstrekte gegevens en informatie. 

8. INTELLECTUELE EIGENDOM 
Tenzij in de bijzondere voorwaarden op de factuur anders wordt bepaald gelden de volgende afspraken met betrekking tot auteursrechten:
8.1 Op het ogenblik dat de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald verleent Merkbaar een concessie op de vermogensrechten met betrekking tot de auteursrechtelijk beschermde werken, die tot stand zijn gebracht in het kader van de uitvoering van de opdracht (hierna “het werk”) aan de opdrachtgever. Deze concessie geldt voor de in art 8.2 omschreven exploitatiewijzen, de volledige duur van het auteursrecht en voor de gehele wereld. 
8.2 Door de in art. 8.1 toegekende concessie van de auteursrechten op het werk verwerft de opdrachtgever het recht om in het kader van haar activiteiten deze vermogens- rechten op volgende wijze te exploiteren: (I) Het recht het werk te reproduceren in een onbeperkt aantal exemplaren, door alle technieken en op alle dragers; (II) Het recht het werk te verspreiden en mee te delen aan het publiek door alle technieken, met inbegrip van de kabel, de satelliet, Internet en alle vormen van computernetwerken; (III) Het recht het werk te (laten) vertalen in alle talen; Het recht het werk te (laten) bewerken of wijzigen door alle technieken;
8.3 De vergoeding voor de onder art. 8.1 toegekende rechten en voor elk van de hierboven opgesomde exploitatiewijzen is inbegrepen in de vergoeding die betaald wordt voor de uitvoering van de opdracht. 
8.4 Merkbaar zal van de natuurlijke personen die het werk tot stand brengen de nodige rechten op het werk verwerven zodat Merkbaar haar verbintenissen van dit artikel ten aanzien van klant kan nakomen. 
8.5 De natuurlijke persoon die het werk tot stand heeft gebracht, behoudt het recht om het werk te gebruiken voor diens eigen promotie. 
8..6 Merkbaar blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle door haar geleverde producten en resultaten van diensten (in voorkomend geval, met inbegrip van de broncode daarvan), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
8.7 Indien Merkbaar materialen van derden levert aan de klant, dan verkrijgt de klant hierop een gebruiksrecht in overeenstemming met de licentie die van toepassing is op dergelijk materiaal.
8.8 Door Merkbaar geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9. LEVERING EN AANVAARDING 
9.1 Bij de voltooiing van de opdracht zal Merkbaar een gedetailleerde factuur overmaken aan de klant. 
9.2 De klant heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na verzending van de factuur, diens gemotiveerde opmerkingen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht schriftelijk te kennen te geven aan Merkbaar; na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. 
9.3 De aanvaarding van de factuur houdt meteen ook de erkenning door de klant in van de behoorlijke uitvoering van de opdracht conform alle gemaakte afspraken. 
9.4 Klachten betreffende de factuur kunnen slechts aanvaard worden indien zij binnen de vijf (5) werkdagen na verzending van de factuur toegekomen zijn op het adres van Merkbaar. Elke klacht of protest dient bovendien omstandig te zijn gemotiveerd bij gebreke waaraan het protest als niet-bestaande wordt beschouwd. 

10. UITVOERINGSTERMIJNEN 
10.1 Eventuele uitvoeringsdata worden slechts ter indicatieve titel verstrekt. De meegedeelde termijnen zijn slechts benaderend en niet uitdrukkelijk. 
10.2 Behoudens voorafgaandelijke uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst kan een eventuele vertraging in de uitvoering van de opdracht nooit aanleiding geven tot een verbreking van de overeenkomst, noch het recht geven op een vergoeding. 

11. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN 
11.1 Merkbaar geeft geen garanties met betrekking tot de originaliteit, de volledigheid of de geschiktheid van de resultaten voor een specifiek doeleinde. 
11.2 De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik, misbruik of ongeschiktheid tot gebruik van de resultaten op zich. 
11.3 Merkbaar zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade in hoofde van de klant in dat verband. De klant vrijwaart Merkbaar op haar eerste verzoek tegen vorderingen van derden in dit verband. 
11.4 Merkbaar kan niet aansprakelijk worden gesteld door de klant voor enige schade die zou ontstaan zijn bij de uitvoering van de overeenkomst indien aangetoond wordt dat Merkbaar de opdracht conform de regels van de kunst en conform de opdracht heeft uitgevoerd. 
11.5 Behoudens in geval van opzettelijke of zware fout van Merkbaar is de totale aansprakelijkheid van Merkbaar voor schade, die zou ontstaan zijn uit of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, in elk geval beperkt tot de prijs die Merkbaar heeft ontvangen voor de uitvoering van de opdracht waaruit of naar aanleiding waarvan de schade zou zijn ontstaan. 
11.6 De klant vrijwaart Merkbaar tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 

12. NIETIGE CLAUSULES 
Wanneer één van de clausules opgenomen in deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig wordt bevonden, laat dit het bestaan en de geldigheid van de overige clausules onverkort. 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
13.1 Het Belgisch recht, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaat recht, is van toepassing op deze overeenkomst. 
13.2 Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst en alle betwistingen omtrent de interpretatie van deze overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbanken van het arrondissement Brugge. 
13.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.