top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1.    Bedrijfsgegevens
Naam: Merkbaar BV (hierna: “Merkbaar”)
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Zetel: Kapellestraat 138 Bus 0-02, 8020 Oostkamp
Btw-nummer: BE0801.340.259


Artikel 2.    Definities
2.1    In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de hiernavolgende betekenis:
2.1.1    "Algemene Voorwaarden": deze algemene voorwaarden, met inbegrip van haar eventuele bijlagen.
2.1.2    “Bijzondere Voorwaarden”: specifieke voorwaarden die de Overeenkomst nader omschrijven en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden.
2.1.3    “Diensten”: alle prestaties die door Merkbaar in het kader van de Overeenkomst worden geleverd, zoals nader omschreven in de Bijzondere Voorwaarden.
2.1.4    "Intellectuele Eigendomsrechten": alle verworven en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, tekening- en modelrechten, octrooien, knowhow, bedrijfsgeheimen, alle aanvragen voor de bescherming of registratie van de voormelde rechten en alle verlengingen en vernieuwingen daarvan die waar ook ter wereld bestaan, en alle andere intellectuele eigendomsrechten die door de toepasselijke wetgeving worden beschermd.
2.1.5    “Overeenkomst": het geheel van aanvaarde Algemene Voorwaarden, de ondertekende Bijzondere Voorwaarden en alle eventueel daarbij horende bijlagen.
2.1.6    “Overmacht”: elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle en zonder fout van de getroffen partij, die de getroffen partij tijdelijk of blijvend verhindert om haar contractuele verplichtingen (verder) na te komen. Dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden zijn bijvoorbeeld, zonder daartoe beperkt te zijn: rellen, oorlogen, daden van terrorisme; aardbevingen, overstromingen, branden en andere natuurrampen; sabotages; stakingen; epidemieën of pandemieën; onderbrekingen en storingen van computerfaciliteiten, enz.
2.1.7    “Vertrouwelijke Informatie”: alle informatie die door de partijen als vertrouwelijk wordt beschouwd, hetzij omdat partijen deze informatie duidelijk als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk hebben aangemerkt, hetzij omdat de informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie of de omstandigheden. Vertrouwelijke Informatie omvat, maar is niet beperkt tot informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, zoals bedrijfsgeheimen, knowhow, bedrijfsplannen en -strategieën, personeelsgegevens en financiële informatie.
2.1.8    “Werken”: alle werken met inbegrip van voorbereidend materiaal die door Merkbaar zijn of worden gecreëerd, zoals marketingcampagnes, blogposts, grafische werken, video’s, teksten, inhoud en samenstelling van workshops, enzovoort.


Artikel 3.    Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1    De Klant erkent dat hij uitsluitend voor professionele doeleinden handelt bij het aangaan van de Overeenkomst. 
3.2    Iedere offerte is vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. De offerte dient door de klant voor akkoord te worden ondertekend of elektronisch te worden bevestigd (bv. via e-mail of via een andere online toepassing). Door dergelijke bevestiging wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen.
3.3    Iedere offerte is bovendien geldig voor een termijn van dertig dagen volgend op de verzending, waarna Merkbaar vrij zal zijn een nieuwe offerte met gewijzigde voorwaarden te stellen. Een laattijdige kennisgeving van aanvaarding door de Klant met een vervallen offerte doet geen Overeenkomst ontstaan tenzij Merkbaar uitdrukkelijk daarmee akkoord gaat.
3.4    Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden betekent dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. 
3.5    Wijzigingen aan de Overeenkomst worden steeds schriftelijk gevraagd en bevestigd. Indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door Merkbaar in rekening gebracht worden.


Artikel 4.    Levering van Diensten
4.1    Partijen zullen de concrete inhoud van de te verlenen Diensten omschrijven in de Bijzondere Voorwaarden.
4.2    Merkbaar levert alle redelijke inspanningen om de Diensten te leveren conform de overeengekomen projectomschrijvingen, stappenplannen en timings zoals beschreven in de Bijzondere Voorwaarden.
4.3    De Klant begrijpt dat zijn input essentieel is voor Merkbaar om de Diensten te kunnen leveren. Daarom verbindt de Klant zich ertoe alle informatie, bestanden, gegevens, teksten, visuals, inloggegevens, enz. die noodzakelijk zijn voor de verlening van de Diensten, zonder onnodige vertraging na het sluiten van de Overeenkomst en in elk geval op eerste verzoek van Merkbaar, aan te leveren.
Merkbaar is dan ook niet verantwoordelijk voor afwijkingen in de Diensten indien de Klant niet de nodige informatie bezorgt, noch voor enige vertraging in de overeengekomen timings van de Diensten door het stilzitten van de Klant. 
4.4    Merkbaar en de Klant kunnen in de Bijzondere Voorwaarden een richtinggevende timing overeenkomen met betrekking tot de levering van de Diensten en/of de ontwikkeling van de Werken. Deze timing kan ook fase per fase worden bepaald. 
4.5    Eventuele timings die in de offerte zijn vervat, blijven slechts geldig voor zover de offerte binnen de uiterlijke aanvaardingstermijn is goedgekeurd door de Klant.
4.6    Eventuele timings vatten slechts en wordt slechts aangehouden als:
-    De Klant de verschuldigde bedragen heeft betaald conform Artikel 5.
-    De Klant stipt en correct meewerkt overeenkomstig Artikel 4.3.
-    Er zich geen situatie voordoet bedoeld in Artikel 4.8.
4.7    De Klant aanvaardt dat Merkbaar een onafhankelijke dienstverlener is en steeds vrij zal zijn om haar diensten ter beschikking te stellen van eender welke andere onderneming. Merkbaar is ter zake door geen enkele verplichting van niet-concurrentie gebonden. 
4.8    De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van meerwerken door Merkbaar bovenop de initieel voorziene prijs:
-    Een verzoek tot bijkomende Diensten of andere eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen die initieel niet voorzien waren in de Bijzondere Voorwaarden, of die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Merkbaar kenbaar zijn gemaakt. Merkbaar is overigens vrij om dergelijke verzoeken te weigeren.
-    Gebreken, aanpassingen of vernieuwingen in producten of diensten van derden die de werking van de Werken verhinderen, die door Merkbaar in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Merkbaar weinig of geen invloed kan uitoefenen.


Artikel 5.    Bestelling en levering van workshops
5.1    Onder ‘Diensten’ worden eveneens workshops begrepen. De Klant kan workshops bestellen via de webshop van Merkbaar. Om een workshop te bestellen, moet de Klant deze in het winkelmandje plaatsen en vervolgens de betalingsmodule doorlopen om de bestelling te plaatsen. Pas nadat de Klant een bevestigingsmail heeft gekregen dat Merkbaar de betaling heeft ontvangen, zal de Klant toegelaten worden tot de workshop.
5.2    De workshops gaan steeds fysiek door op het tijdstip en de locatie die in door Merkbaar wordt gecommuniceerd. Het is niet mogelijk om een workshop online te volgen. Er wordt geen videomateriaal van de workshop beschikbaar gesteld achteraf.


Artikel 6.    Prijs en betaling
6.1    Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
6.2    De Diensten worden hetzij afgerekend op maandbasis (zoals ingeval van marketingbeheer), hetzij na de voltooiing van (een fase van) een project, of anders afhankelijk van wat is overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden. Merkbaar is eveneens gerechtigd om een voorschot te vragen vooraleer de uitvoering van de Diensten worden aangevat.
6.3    Het gebruiksrecht op de Werken, de beschikbaarstelling aan de Klant van de Werken en de algehele oplevering van de Werken aan de Klant, gebeurt op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen met inbegrip van de slotfactuur integraal zijn betaald aan Merkbaar.  
6.4    De betaling van Diensten via de webshop (zoals abonnementen of workshops) dient te gebeuren via de geïntegreerde betalingsmodule op de webshop.  
6.5    Indien enige betaling niet is gebeurd op haar vervaldag, dan is Merkbaar gerechtigd de Diensten onmiddellijk op te schorten, de levering van Werken (incl. eventuele domeinnamen) op te schorten, enig gebruiksrecht op de Werken conform Artikel 8 op te schorten en eventuele gehoste inhoud offline te halen, tot de datum van integrale betaling. Het voorgaande geldt onverminderd Artikel 12. Enige overeengekomen timings in de uitvoering van de Diensten komen onmiddellijk te vervallen.
6.6    Als de Klant in hoedanigheid van onderneming handelt, heeft Merkbaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 150,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de wettelijke interestvoet, dewelke ingeval de Klant een onderneming is wordt bepaald overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. 
6.7    Als de Klant als consument handelt, zal een eerste kosteloze betalingsherinnering worden verstuurd met vermelding van de potentiële kosten zoals hierna vermeld ingeval van blijvende niet-betaling. De Klant-consument dient dan uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de betalingsherinnering de openstaande bedragen te betalen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, is Merkbaar gerechtigd op een conventionele verwijlinterest aan de interestvoet bepaald overeenkomstig de wettelijke interestvoet, alsook een forfaitaire schadevergoeding die als volgt wordt berekend: 
-    schulden tot en met 15,00 EUR: 20 EUR; 
-    schulden tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR: 30 EUR plus 10% op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR; 
-    schulden boven 500,01 EUR: 65,00 EUR plus 5% op de schijf boven de 500,01 EUR, met een maximum van 2000,00 EUR. 
6.8    Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
6.9    Als de contractuele relatie beëindigd is, kan Merkbaar schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.
6.10    Als de Overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt uitgevoerd, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
6.11    Het voorleggen door Merkbaar van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen en het bewijs ervan te leveren.


Artikel 7.    Geheimhouding
7.1    Partijen zullen potentieel kennis krijgen van Vertrouwelijke Informatie van elkaar, waarop de rechten integraal toebehoren aan de respectievelijke Partijen.
7.2    Partijen stemmen ermee in de Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden. Zij zullen de Vertrouwelijke Informatie bijgevolg op geen enkele manier, geheel of gedeeltelijk, bekendmaken aan anderen dan hun werknemers en zelfstandige medewerkers partij op een "need-to-know" basis, steeds op voorwaarde dat zij door gelijkaardige vertrouwelijkheidsverplichtingen zijn onderworpen. De ontvangende partij is in elk geval aansprakelijk voor haar medewerkers.
7.3    Partijen zullen geen enkele Vertrouwelijke Informatie gebruiken of distribueren voor enig ander doel dan binnen het kader van de Overeenkomst, tenzij zij daartoe zijn gemachtigd door de andere partij.
7.4    De ontvangende partij zal geen enkel Vertrouwelijke Informatie gebruiken met oog op het verkrijgen van een commercieel, economisch of juridisch voordeel ten aanzien van de mededelende Partij, zoals, maar niet beperkt tot, het aanvragen van een intellectueel eigendomsrecht op basis van de Vertrouwelijke Informatie.
7.5    De ontvangende partij zal de Vertrouwelijke Informatie veilig bewaren, op een zodanige manier dat de ongeoorloofde toegang door derden zoveel als redelijkerwijze mogelijk wordt vermeden.
7.6    De ontvangende partij zal op eerste verzoek van de mededelende Partij en in elk geval bij de beëindiging van de Overeenkomst, alle materialen en documenten terugbezorgen die hem in het kader van de Overeenkomst werd overhandigd. Hieronder worden alle documenten, tekeningen, software of welke drager van informatie dan ook begrepen die vertrouwelijke informatie bevatten. 
7.7    De mededelende Partij ermee in dat dit artikel niet van toepassing is op informatie waarvan kan bewezen worden:
-    dat deze algemeen beschikbaar is voor het publiek, of;
-    dat deze rechtmatig in zijn bezit was of bij haar bekend was voordat zij deze ontving, of;
-    dat deze rechtmatig en zonder beperking aan haar bekend is gemaakt door een derde, of;
-    dat deze onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie van de mededelende Partij of;
-    dat deze bij wet of krachtens een rechterlijk bevel bekend moet worden gemaakt.


Artikel 8.    Intellectuele eigendomsrechten
8.1    De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Werken, met inbegrip van de daarin vervatte ontwerpen, visuele elementen, teksten, overzichten, databanken en andere gebruikte methodieken, behoren integraal en exclusief aan Merkbaar of eventuele derde-rechthebbenden toe. Er vindt geen enkele overdracht van Intellectuele Rechten plaats met betrekking tot Werken, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend.
8.2    Op de onderdelen van de Werken waarop de Intellectuele Eigendomsrechten bij Merkbaar berusten, en tenzij anders overeengekomen, verkrijgt de Klant evenwel het niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht tot het commerciële gebruik van de Werken binnen de interne ondernemingsactiviteit van de Klant, en dit voor de volgende vermogensrechten:
-    Het recht om de Werken te reproduceren in een onbeperkt aantal exemplaren, door alle technieken en op alle dragers. 
-    Het recht om de Werken mee te delen aan het publiek door alle technieken.
8.3    Deze licentie vast slechts aan op het ogenblik dat de Klant het totale overeengekomen bedrag met betrekking tot de Diensten, met inbegrip van de slotfactuur, heeft betaald. 
8.4    De vergoeding in ruil voor deze licentie is inbegrepen in de contractueel overeengekomen vergoeding die verschuldigd is voor de materiële uitvoering van de Diensten, tenzij een afzonderlijke licentievergoeding is afgesproken in per afzonderlijke overeenkomst. 
8.5    Deze licentie geldt wereldwijd en voor de duur van het betrokken Intellectueel Eigendomsrecht, tenzij anders overeengekomen.
8.6    Op eventuele onderdelen van de Werken waarop derde-rechthebbenden de Intellectuele Eigendomsrechten bezitten, zal het gebruiksrecht van de Klant bepaald worden conform de relevante licentievoorwaarden.
8.7    De Klant aanvaardt dat Merkbaar als auteur van de Werken een recht op vaderschap geniet. De Werken mogen dan ook enkel worden geëxploiteerd in de zin van dit artikel onder vermelding van de naam ‘Merkbaar’. Indien Merkbaar deze naamsvermelding wenst te wijzigen, dan wel een andere naam of pseudoniem wenst te gebruiken, dan zal zij de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, die hier onmiddellijk het nodige gevolg aan zal geven. Deze naam zal door de Klant zichtbaar worden aangebracht op of in verband met de Werken, rekening houdend met de toegepaste exploitatiewijzen.
8.8    Merkbaar behoudt haar recht op eerbied en zal deze conform de beroepsgebruiken uitoefenen met betrekking tot de Werken.
8.9    Merkbaar erkent dat het recht op openbaarmaking zal uitgeput zijn bij de materiële mededeling van de Werken (al dan niet in ontwerp) aan de Klant.
8.10    Indien de Diensten ook de registratie van domeinnamen inhouden, verkrijgt Merkbaar machtiging van de Klant om de domeinnamen te registreren op naam van Merkbaar of een andere door Merkbaar aan te duiden entiteit. De Klant verkrijgt het recht op overdracht van de domeinnamen na volledige betaling van alle facturen overeenkomstig Artikel 6 die betrekking hebben op de betreffende Diensten (o.a. kosten van de domeinnaamregistratie, prestaties m.b.t. het design en ontwikkeling van de betreffende website, enz.)
8.11    Indien de Klant verzoekt om bepaalde teksten, afbeeldingen of andere elementen in de Werken te implementeren, verklaart de Klant dat hij ofwel eigenaar is van deze zaken, ofwel dat hij voor het gebruik hiervan de toestemming heeft verkregen van de titularissen van de respectievelijke Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten (zoals recht op afbeelding of andere privacyrechten). Merkbaar wijst daaromtrent uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af. Merkbaar zal gerechtigd zijn om ingeval van een vermeende inbreuk op deze bepaling door de Klant, de Werken te blokkeren of offline te halen totdat de vermeende inbreuk werd hersteld.


Artikel 9.    Niet-afwerving
9.1    De Klant verbindt er zich toe gedurende de ganse duur van de Overeenkomst en gedurende twee jaar hetzij na de beëindiging ervan (ongeacht de reden), hetzij na ontvangst door de Klant van de laatste factuur van Merkbaar, zich te onthouden om, rechtstreeks of onrechtstreeks (bv. via een andere vennootschap), (ex)personeelsleden, (ex) zelfstandige medewerkers, (ex) leveranciers of andere contractpartners van Merkbaar af te werven of hen ertoe aan te zetten hun band met Merkbaar te beëindigen of te wijzigen of hen zelf in dienst te nemen of met op enigerlei wijze samen te werken.
9.2    Iedere inbreuk door de Klant op dit artikel zal van rechtswege en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling moet gebeuren, aanleiding geven tot een schadevergoeding aan Merkbaar van:
-    50.000 euro per inbreuk ingeval van afwerving van een zelfstandige medewerker, een leverancier of een andere contractspartij van Merkbaar, en 500 euro per dag dat de inbreuk voortduurt.
-    Twee jaar brutoloon per inbreuk ingeval van afwerving van een personeelslid van Merkbaar, en 500 euro per dag dat de inbreuk voortduurt.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan:
-    het recht van Merkbaar om haar werkelijke en hogere schade te bewijzen;
-    het recht van Merkbaar om een stakingsvordering ten aanzien van de Klant in te stellen met oog op de stopzetting van de inbreuken op dit artikel.
9.3    Dit artikel zal geacht worden van meet af aan van toepassing te zijn op deze Overeenkomst tussen Merkbaar en de Klant, ook indien deze reeds in werking was getreden vóór de ondertekening van de Overeenkomst.


Artikel 10.    Aansprakelijkheid en afwijzing van garanties
10.1    De uitvoering van de Diensten in overeenstemming met de Overeenkomst door Merkbaar wordt beschouwd als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaats- of garantieverbintenis. Merkbaar verbindt zich dan ook in geen geval tot enige omzet- of winststijging, een stijging van cliënteel, clicks, leads, en dergelijke meer. Verder wijst Merkbaar alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties en aansprakelijkheden af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties inzake kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. 
10.2    Merkbaar is niet aansprakelijk voor enige niet-conformiteit, schade of vertraging die een gevolg is van de gebrekkige of niet naleving door de Klant van zijn contractuele verplichtingen, zoals zijn plicht tot stipte medewerking.
10.3    Voor zover Merkbaar bij de uitvoering van de Diensten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden (bv. de hostingruimte van de website van de Klant, sociale mediabedrijven, enz.) kan Merkbaar niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, nalatigheid of technische problemen bij de betrokken derde (bv. al dan niet aangekondigde downtime). 
10.4    De Klant blijft als enige verantwoordelijk om zijn website of sociale mediakanalen te beveiligen en te modereren tegen illegale of ongepaste inhoud. Indien het modereren van sociale mediapagina’s evenwel uitdrukkelijk deel uitmaakt van de Diensten, zal Merkbaar dergelijke schadelijke inhoud binnen een redelijke termijn na kennisname ervan verwijderen of blokkeren. 
10.5    Merkbaar is niet aansprakelijk voor door haar ontwikkelde Werken (zoals sociale mediaposts) die door nieuwe omstandigheden niet langer gepast zijn of anderszins schadelijk of kwestend kunnen geworden zijn, in zoverre deze nieuwe omstandigheden op het ogenblik van redactie van de Werken niet gekend waren door Merkbaar of niet redelijkerwijze gekend konden zijn door Merkbaar. Indien dergelijke omstandigheden door de Klant gekend waren maar niet zijn meegedeeld, is Merkbaar in geen geval aansprakelijk .
10.6    Tenzij ingeval van opzettelijke fout, is Merkbaar niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip van winst-, omzet- of inkomstenderving, reputatieschade, een stijging van administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, vorderingen van derden, schade door materiële vergissingen, verkeerd taalgebruik, weglatingen of dubbelzinnigheden met betrekking tot de Diensten. 
10.7    Onverminderd de voorgaande bepalingen, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Merkbaar voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het factureerde bedrag de twaalf maanden voorafgaand aan het beweerde schadegeval. 
10.8    Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Merkbaar vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.


Artikel 11.    Overmacht en hardship
11.1    Indien Merkbaar door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of verder uit te voeren, is Merkbaar in geen geval aansprakelijk hiervoor. Bovendien is Merkbaar in geval van blijvende Overmacht, gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
11.2    Indien Merkbaar getroffen wordt door onvoorziene omstandigheden die geen Overmacht vormen maar die wel de economische basis van de Overeenkomst aantasten ten nadele van Merkbaar, in die zin dat het de uitvoering van de Overeenkomst door Merkbaar ernstig bemoeilijkt, dan zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen om de nodige aanpassingen aan de Overeenkomst af te spreken zodanig dat de economische basis terug wordt hersteld. Indien Partijen niet binnen een redelijke termijn tot een akkoord komen, is Merkbaar gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.


Artikel 12.    Duur en beëindiging
12.1    Indien de Diensten het beheer van marketing inhoudt, wordt dat onderdeel van de Overeenkomst aangegaan voor de duurtijd van een maand, tenzij anders overeengekomen. Tenzij ingeval van schriftelijke opzegging uiterlijk de laatste dag van deze maand, wordt de Overeenkomst telkens verlengd voor dezelfde termijn.
12.2    Indien de Diensten de ontwikkeling of creatie van specifieke Werken op maat inhoudt, eindigt dat gedeelte van de Overeenkomst op het ogenblik waarop de Klant zijn definitief akkoord met de Werken schriftelijk bevestigt, tenzij anders overeengekomen.
12.3    Indien de Diensten via een abonnement werden aangegaan, kan de Klant dit abonnement op ieder moment schriftelijk op per e-mail naar hello@merkbaar.be opzeggen mits inachtname van een opzegtermijn van een maand. Merkbaar kan een abonnement eveneens opzeggen mits kennisgeving per e-mail of per post aan de Klant, mits inachtname van dezelfde opzegtermijn.
12.4    Merkbaar kan eigenmachtig en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst ontbinden ingeval van een zwaarwichtige wanprestatie van de Klant die niet wordt rechtgezet binnen de 15 dagen nadat de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld door Merkbaar, zoals maar niet beperkt tot, de niet-betaling van een factuur tegen de vervaldag.
12.5    De Klant erkent dat enige verandering in haar toestand, zoals faillissement, vereffening, ontbinding of de overname van de meerderheid van de aandelen van de Klant door een derde, van rechtswege aanleiding geeft tot ontbinding van de Overeenkomst, tenzij Merkbaar uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft waartoe Merkbaar gerechtigd is:
12.6    Alle onderdelen van deze Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van kracht dienen te blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geheimhoudingsverplichtingen, beperking van aansprakelijkheid, afwijzing van garanties en openstaande betalingsverplichtingen.


Artikel 13.    Vrijwaring
13.1    De Klant gaat ermee akkoord Merkbaar te vrijwaren van alle vorderingen van derden, aansprakelijkheden en schikkingen ten aanzien van derden, die voortvloeien uit of beweerdelijk het gevolg zijn van gedragingen die een inbreuk vormen op deze Overeenkomst en/of die een schending uitmaken van een bepaalde regelgeving, zoals maar niet beperkt tot, de schending van de Intellectuele Rechten van eender wie.


Artikel 14.    Bescherming van persoonsgegevens
14.1    Merkbaar verwerkt bepaalde persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Diensten. Meer informatie hierover kan teruggevonden worden in de privacyverklaring van Merkbaar. 


Artikel 15.    Varia
15.1    De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg behouden en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. 
15.2    Op deze Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. 
15.3    Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Merkbaar.

bottom of page